Polityka prywatności i formularz zapytania o przetwarzane dane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Śląski Dom Brokerski sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zebranych od gości strony oraz wykorzystywania plików cookies w związku z funkcjonowaniem portalu https://sdbroker.eu/ (dalej: „Serwis).

2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym będącym wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających Serwis korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem, nie zastępuje jednakże polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora. 

3. Polityka prywatności jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).

 

Śląski Dom Brokerski niniejszym informuje:

 

§2 Administrator danych oraz kontakt

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Serwisu jest: Śląski Dom Brokerski sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (41-605) Ul. Chorzowska 109 kontakt: broker@sdbroker.eu ,telefon: 32 77 27 501

Specjalistą ds. ochrony danych jest Krystyna Wal, Mail: k.wal@sdbroker.eu

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez: wysyłkę listu na adres korespondencyjny administratora danych wskazany powyżej, lub wysyłkę maila na adres Specjalisty ds. ochrony danych osobowych  k.wal@sdbroker.eu.

W pozostałych sprawach prosimy korzystać  z adresu: broker@sdbroker.eu

 

§3 Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu znajdującego się pod adresem https://sdbroker.eu/ oraz ich przetwarzanie

I. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe na podstawie

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody właściciela danych. ( formularz kontaktowy)

b) art. 6 ust.1 lit. b) RODO  tj.  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( formularz zgłoszenia szkody)

c) art.6 ust.1 lit. f) RODO tj. Prawnie usprawiedliwionym celu Administratora jakim są: - poznawanie opinii osób odwiedzających Serwis o usługach świadczonych przez Administratora

- informowania o zmianach oraz nowych usługach wprowadzanych przez Administratora ( marketing usług własnych)

- monitorowania, wykrywania i powstrzymywania ewentualnych oszustw i nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez Administratora usług.

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celach wskazanych powyżej. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów.

3. Jeśli właściciel danych wyraził taką zgodę Administrator może wykorzystać dane uzyskane w formularzy e-commerce do marketingu bezpośredniego.

II. Zakres przetwarzanych danych:

W Serwisie Administratora są gromadzone następujące dane osobowe:

a) dla formularza kontaktowego

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania, preferowany kanał komunikacji.

b) dla formularza zgłoszenia szkody:

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do zgłoszenia szkody

III. Czas przetwarzania danych:

Administrator danych przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Serwisu, lub do momentu zakończenia działalności Serwisu.

IV. Dalsze udostępnianie:

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularzy Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom, lub za wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji umowy tj. obsługi zgłoszenia szkody na podstawie stosownych umów.

Administrator informuje, że może ponadto powierzyć dane osobowe podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Administratora Danych, w szczególności obsługę informatyczną Serwisu. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia z zaufanymi partnerami.

V. Profilowanie:

Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane pozyskał za pośrednictwem Serwisu działań określanych mianem profilowania.

 

§4 Prawa przysługujące właścicielom danych osobowych

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

1.  Wyrażona zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta też żadnych negatywnych skutków, oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem

2. Cofnięcia zgody dokonać można przez przesłanie wiadomości z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych przy pomocy formularza Serwisu, lub poprzez wysyłkę maila na adres inspektora ochrony danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Zgodnie z art. 15–22 RODO osobie która przekazała dane za pośrednictwem formularzy  Serwisu przysługują następujące prawa:

· Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

· Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

· Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

· Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

· Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

· Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Właściciel danych może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: k.wal@sdbroker.eu lub poprzez wysyłkę listu poleconego na adres korespondencyjny Administratora danych.

Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, który został wskazany w formularzu Serwisu wraz z innymi danymi.  Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. W uzasadnionych przypadkach Administrator kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z osobą składającą żądanie w celu weryfikacji autentyczności zgłoszenia i precyzyjnego określenia oczekiwań

Zgodnie z przepisami prawa Administrator w terminie 30 dni udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań.

 Jeśli Administrator nie podejmie takich działań, poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

 Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

 

 §5 Zabezpieczenia

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

a) do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;

b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

3. Administrator przypomina jednakże, że względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

 

§6 Pliki cookies oraz gromadzenie danych statystycznych

Wchodząc na stronę Administratora danych Gość otrzymuje powiadomienie związane z plikami cookies wykorzystywanymi w procesie administrowania stroną. Użytkownik ma prawo wybrać jakie pliki cookies poza niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania . Administrator oświadcza, że nie wykorzystuje innych plików cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym gościa Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Dane gromadzone za pośrednictwem cookies

a) Dane statystyczne:

adres IP przypisany do komputera osoby przeglądającej zasoby Serwisu lub zewnętrzny adres dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane te jednak w żaden sposób nie są powiązane z osobami odwiedzającymi stronę, a Administrator nie zabiega o ich powiązanie

Logi Strony

Dane dotyczą prawidłowego działania Strony i bezpieczeństwa (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę), jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech umożliwiających identyfikację osób odwiedzających Serwis.

Element Serwisu za pośrednictwem którego klient może zgłaszać szkody wykorzystuje cookies  zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji, w tym do podtrzymania sesji.. Takie Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez właściciela urządzenia.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa