Rozwijej swoja fiyrma. My bydymy Cie ubezpieczać

Pōmogōmy fiyrmōm ôdnojś sie we świecie ubezpieczyń

Spiyrōmy fiyrmy, co poszukujōm ôptymalnyj ubezpieczyniowyj ôchrōny i negocjujymy dō nich nojlepsze cyny

My sōm licyncjōnowany ubezpieczyniowy broker, co przinosi usugi ôd 2010 roku (na mocy zwōle KNF nr 1660/10). Nasz zespōł tworzōm profesjōnalni doradcy, co fest rozumiōm potrzeby biznesu, durch mōnitorujōm rynek i szukajōm ôpcyji, co społniajōm ôczekowania ôd nojbarzij wymogajōncych Klijyntōw.

 

Na Jejich prośba narychtujymy zestawiynie atrakcyjnych rozwiōnzań, co ś nich bydōm mogli wybrać wariant nojużyteczniyjszy do swojigo biznesu. Dziynki siylnyj negocjacyjnyj pozycyji, skutecznie reprezyntujymy naszych Klijyntōw w czasie dogodywanio ze Ubezpieczycielym warōnkōw i cyny polizy jak tyż w czasie procesu likwidacyje szkōd. Co ważne - za usugi brokerskie niy pobiyrōmy żodnych ôpłatōw, bo za to zapłaci wybrany bez Wos Ubezpieczyciel. Sōm my ze Ślōnska i możno bez to we DNA naszyj fiyrmy sōm zakodowane tradycyjne werty, take jak rzytelność i wysoki etos roboty.

Swoja rynkowo pozycyjo zbudowali my na zaufaniu ôd Partnyrōw, co uzdali sie porōnczyć nōm reprezyntowanie włosnych interesōw w kōntaktach z Ubezpieczycielami. Niykerzi już ôd porunostu lot korzistajōm ze naszego sparcio!

 Bez to, że my sōm instytucyjo, co podlygo kōntroli Kōmisyje Dozoru Financowego, zapewniōmy połno transparyntność roboty.

NASZ ZESPŌŁ

Nasz nojsrogszy kapitał to sōm ludzie. Fachmany z dōmyny ubezpieczyń, krzi posiadajōm cynne doświadczynie i radzi dzielōm sie wiedzōm i poradzōm skutecznie zadbać ô interesa ôd Klijyntōw. Pochodzymy ze Ślōnska, kaj durch trzimie sie etos roboty. To sprawio, iże we wszyskim, co robiymy, starōmy sie dōnżyć do perfekcyje.

Wojciech Sokolik
PREZES ZARZĄDU

Śląski Dom Brokerski Sp. z o.o
ul. Chorzowska 123, Świętochłowice
T (+48) 602 250 973 / (32) 77 27 501
w.sokolik@sdbroker.eu

Krzysztof Bryś
BROKER UBEZPIECZENIOWY

Śląski Dom Brokerski Sp. z o.o
ul. Chorzowska 123, Świętochłowice
T (32) 77 27 502
k.brys@sdbroker.eu

Agnieszka Nowosielska
ASYSTENTKA BROKERA

Śląski Dom Brokerski Sp. z o.o
ul. Chorzowska 123, Świętochłowice
T 32 77 27 503
a.nowosielska@sdbroker.eu

ÔFERTA

Zapewniōmy szyroki wybōr brokerskich usug, kere sōm ôdpowiedziōm na potrzeby biznesu. Nasze propozycyje zakłodajōm tak użycie istniejōncych norzyńdzi, jak i tworzynie nowatorskich rozwiōnzań ubezpieczyniowych, takich jak:

 

- Ôkryślynie istniejōncych ryzyk;

- Narychtowanie indywidualnego programu ubezpieczyniowego, co ôkryśli tyż ryzyko, jak tyż przipasowanie go do specyfiki podmiotōw;

- Negocjacyjo ôsobliwych warōnkōw ubezpieczynio do dostanio ôdpednij ôchrōny ubezpieczyniowyj przi jednoczesnyj minimalizacyji kosztōw;

- Ôbsuga wdrōżōnego programu jak tyż teroźnyj analizy ubezpieczyniowych potrzeb;

- Pōmocy w likwidacyji ubezpieczyniowych szkōd.

 

By ôgraniczyć do minimum potyncjalne zagrożynia, zapewniōmy Klijyntōm dostymp do zaawansowanych ubezpieczyniowych programōw, jak tyż programōw zarzōndzanio ryzykym.

 

Co jeszcze wyrōżnio naszo ôferta?

#01
KŌMPLEKSOWOŚĆ

Nasze usugi sōm ôdpowiedziōm na potrzeby swiōnzane ze roztōmajtymi sferami życio jak tyż fachowyj działalności. Doradzōmy przi zawarciu ubezpieczyń majōntkowych, zapowiedzialności cywilnyj, kōmunikacyjnych, transportowych, na życie, ôsobowych, ale tyż financowych i budowlanych.

#02
PROFESJŌNALIZM

W katalogu naszych fiyrmowych wertōw ôsobliwy plac zajmujōm: zaangażowanie jak tyż rzytelność. Niyznoleżnie ôd karakteru i skale zlecynio, starōmy sie, by Klijyncio dostali nojszyrszy zakres ôchrōny w nojatrakcyjniyjszyj cynie. To prawie dziynki nojwyższym sztandardōm ôbsugi, zbudowali my swoja pozycyjo na ciynżkim rynku ubezpieczyń.

#03
PERSŌNALIZACYJO

Stojymy ô to, coby ôferowane ôd nos rozwiōnzania były ściśle dopasowane do ôczekowań ôd Partnyrōw. Bez to unikōmy drōg na przimy i uniwerzalnych szablōn. Podwiela przedstawiymy Klijyntowi ôsobliwo ôferta, nojprzōd ôzprawiōmy i dokōnujymy ôsobliwyj analizy jego potrzeb.

#04
INNOWACYJNOŚĆ

Radzi siōngōmy po rozwiōnzania IT. Dziynki tymu nasze Kliynty mogōm korzistać z poryncznego brokerskigo systymu, co zapewnio dostymp onlajn do ważnych informacyji: terminōw rat, ôkresōw ekspiracyje polizōw jak tyż statusōw zgłoszōnych za naszym postrzednictwym szkōd.

#05
PODSZUKOWANIA TERMOWIZYJNE

Regularne miary termowizyjne to jedyn z wymogōw stawianych ôd Ubezpieczycieli.

 

Coby wyjś naprzeciw ôczekowaniōm naszych Klijyntōw, przidali my do ôferty podszukowania ryalizowane ze pōmocōm szpecjalistycznyj kamery. Naszo usuga niy ino przizwoli Wōm warcij i wygodnij załatwić formalności, ale tyż dowo nowe światło na kwestyje bezpieczyństwa.

ÔBOCZ WIYNCYJ

Zaufali nōm