Ochrona danych i regulamin

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Śląski Dom Brokerski sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Śląski Dom Brokerski Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (41-605) przy ul. Chorzowskiej 109, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364296 posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 6272707461 oraz REGON 241705337 (dalej ŚDB).
  2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Śląski Dom Brokerski prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: Specjalista ds. ochrony danych osobowych Śląski Dom Brokerski sp. z o.o. Krystyna Wal ul. Chorzowska 109 41-605 Świętochłowice, k.wal@sdbroker.eu
  3. Dla ułatwienia i przyspieszenia działań wskazanych w pkt.2 proszę korzystać z formularza znajdującego się pod linkiem: http://www.sdbroker.eu/materialy/_upload/wniosek_osoby_o_informacje.pdf
  4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy Śląski Dom Brokerski, a innym podmiotem [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO].
  5. Dane osobowe są powierzane innym podmiotom, w szczególności firmom zapewniającym obsługę informatyczną Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia, jak również udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania z mocy prawa (np. Urząd Skarbowy)
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
  7. W przypadku wskazania Twojej osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia zawartych pomiędzy Śląskim Domem Brokerskim, a Twoim pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy lub zamówienia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy lub zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony. Przetwarzanie Twoich danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia (art.6 ust.1 lit.f) RODO).
  8. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Śląski Dom Brokerski stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.