Oferta

Zapewniōmy szyroki wybōr brokerskich usug, co sōm ôdpowiedziōm na potrzeby biznesu.

Nasze propozycyje zakłodajōm tak spotrzebowanie istniejōncych norzyńdzi, jak i tworzynie nowatorskich rozwiōnzań ubezpieczyniowych, takich jak:

- Ôkryślynie istniejōncych ryzyk;

- Narychtowanie indywidualnego programu ubezpieczyniowego, co ôkryśli tyż ryzyko, jak tyż przipasowanie go do specyfiki podmiotōw;

- Negocjacyjo ôsobliwych warōnkōw ubezpieczynio do dostanio ôdpednij ôchrōny ubezpieczyniowyj przi jednoczesnyj minimalizacyji kosztōw;

- Ôbsuga wdrōżōnego programu jak tyż teroźnyj analizy ubezpieczyniowych potrzeb;

- Pōmocy w likwidacyji ubezpieczyniowych szkōd.

 

By ôgraniczyć do minimum potyncjalne zagrożynia, zapewniōmy Klijyntōm przistymp do zaawansowanych ubezpieczyniowych programōw, jak tyż programōw zarzōndzanio ryzykym.

 

Co jeszcze wyrōżnio naszo ôferta?

#01
KŌMPLEKSOWOŚĆ

Nasze usugi sōm ôdpowiedziōm na potrzeby swiōnzane ze roztōmajtymi sferami życio jak tyż fachowyj działalności. Doradzōmy przi zawarciu ubezpieczyń majōntkowych, ôdpowiedzialności cywilnyj, kōmunikacyjnych, transportowych, na zycie, ôsobowych, ale tyż financowych i budowlanych.

 

Mōmy reszpekt do Waszego czasu, bez to naszo ôferta ôbyjmuje wybōr rozwiōnzań, co zmocniajōm poczucie bezpieczyństwa we roztōmajtych przestrzyństwach. Poradzymy tak skōnfigurować usugi, by te idyjalnie sie dopołniały i tworziły spōjno cołkość.

#02
PROFESJŌNALIZM

W katalogu naszych fiyrmowych wertōw piyrszy plac zajmujōm: zaangażowanie jak tyż rzytelność. Niyznoleżnie ôd karakteru i skale zlecynio, starōmy sie, by Kliynty dostali nojszyrszy zakres ôchrōny w najatrakcyjniyjszyj cynie. To prawie dziynki nojwyższym sztandardōm ôbsugi, zbudowali my swoja pozycyjo na ciynżkim rynku ubezpieczyń.

 

Kożde zlecynie traktujymy jak wyzwanie, a priorytetym je do nos znaleziynie kōmpleksowych rozwiōnzań, co prziniesōm Klijyntowi wymierne korziści financowe jak tyż ôrganizacyjne. Kej sie pojawi szkoda, zapewniōmy ekspresowy dostymp do skōncyntrowanych kapitołōw i pōmogōmy w dostaniu wartkij wypłaty rekōmpynsaty abo bezspornyj zaliczki. Sōm my zicher, iże to prawie profesjōnalizm naszego zespołu sprawio, iże Kliynty, co roz użyli naszych usug, ôstowajōm już z nami i rekōmyndujōm nos inkszym.

#03
PERSŌNALIZACYJO

Stojymy ô to, by ôferowane ôd nos rozwiōnzania były ściśle dopasowane do ôczekowań ôd Partnyrōw. Bez to unikōmy drōg na przimy i uniwerzalnych szablōn. Podwiela przedstawiymy Klijyntowi ôferta, nojprzōd ôzprawiōmy i dokōnujymy analizy jego potrzeb.

 

Poradzymy z dozornościōm suchać, a wysoke kōmpetyncyje interpersonalne sprawiajōm, co z kożdym sōm my w sztańdzie znojś spōlny jynzyk. Miarkujymy, iże poczucie bezpieczyństwa buduje sie na zrozumiyniu.

#04
INNOWACYJNOŚĆ

Radzi siōngōmy po rozwiōnzania IT. Dziynki tymu nasze Kliynty mogōm korzistać z poryncznego brokerskigo systymu, co zapewnio dostymp onlajn do ważnych informacyji: terminōw rat, ôkresōw ekspiracyje polizōw jak tyż statusōw zgłoszōnych za naszym postrzednictwym szkōd.

 

Dziynki zaawansowanym technologijōm moc lekszyj je zapanować nad tym, co mo sroge znaczynie we kōntekście bezpieczyństwa. Do tego ône przizwolajōm tyż zaszanować Wasz cynny czas.

#05
PODSZUKOWANIA TERMOWIZYJNE

Wpropwadziliśmy dla swoich obecnych i nowych Klientów nową usługę jaką jest możliwość wykonania badania kamerą termowizyjną. Posiadamy sprzęt marki FLIR spełniający surową niemiecką normę VdS V28569 oraz Międzynarodowy Certyfikat z Termowizji ITC Level 1, zgodny z ISO 18436, wydany przez ITC w Szwecji.

Urządzenia i instalacje elektryczne, zanim ulegną awarii, zwykle się przegrzewają. Kamera termowizyjna wyraźnie pokazuje „gorące punkty”, aby można było zadziałać z wyprzedzeniem.

Korzyści ze stosowania termowizji:

Wymogi ubezpieczycieli - stały punkt rekomendacji polustracyjnych dot. wykonywania pomiarów co najmniej raz w roku,

Istotny element prewencji przeciwpożarowej, wg statystyk awarie urządzeń i instalacji elektrycznych są odpowiedzialne za ponad 20% pożarów,

Możliwość uniknięcia awarii urządzeń, instalacji i przedłużenia ich żywotności,

Zachowanie ciągłości działalności i uniknięcie strat finansowych.


Badanie termowizyjne to w 100% bezpieczny i nieinwazyjny sposób diagnozowania stanu instalacji oraz sprzętu przemysłowego. Przedmiotem badania są m.in. szafy zasilająco-sterownicze, rozdzielnie elektryczne główne i oddziałowe, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, stacje transformatorowe, szynoprzewody, silniki oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.

ÔBOCZ WIYNCYJ

Zaufali nōm