Dlaczego mam zawierać ubezpieczenie cargo jak zlecam przewóz profesjonalnemu przewoźnikowi?

Ubezpieczenie cargo czyli ładunku w transporcie lądowym, lotniczym i morskim jest formą optymalnego zabezpieczenia interesów właściciela ładunku przed finansowymi skutkami utraty lub uszkodzenia towaru w czasie jego przewozu.
 

Zarówno w przypadku ubezpieczenia transportu krajowego, kiedy korzystamy z warunków przygotowanych przez wybranego ubezpieczyciela, jak i międzynarodowego, opartego na Instytutowych Klauzulach Ładunkowych, istnieje możliwość wykupienia zakresu opartego na katalogu „All risks”, czyli wszystkich szkód polegających na utracie lub uszkodzeniu ładunku podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku, powstałych wskutek nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ww. produktach.
 
Dla oddających swój towar do przewozu profesjonalnemu przewoźnikowi ubezpieczenie cargo może wydawać się zbędnym kosztem. Warto jednak przypomnieć, iż z punktu widzenia firmy transportowej istotą ubezpieczenia OC przewoźnika jest przede wszystkim ochrona odpowiedzialności przewoźnika, natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenie cargo całe zainteresowanie zasadza się bezpośrednio i wprost na uszkodzonym bądź zniszczonym w czasie transportu ładunku. Dlatego niewątpliwie jedynie ubezpieczenie cargo oferuje pełną i najbardziej adekwatną ochronę przewożonych towarów. Utożsamianie tych dwóch rodzajów ubezpieczeń może okazać się dotkliwe dla właściciela ładunku kiedy to w razie zaistniałej szkody i po prawnie uzasadnionym uwolnieniu się przewoźnika od odpowiedzialności, właściciel ładunku z braku ubezpieczenia cargo, zmuszony będzie przyjąć na siebie całą stratę.

Wśród przesłanek zwalniających przewoźnika z odpowiedzialności za szkodę lub ją ograniczających można wymienić przede wszystkim wskazanie niezależnej od niego przyczyny powstania szkody, tj. leżącej po stronie nadawcy lub odbiorcy, bądź wynikającej z właściwości towaru, czy też spowodowanej siłą wyższą. Istotne są tutaj również kwotowe ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika, wśród których najbardziej znanym jest to zapisane w Konwencji CMR w wysokości 8,33 SDR/kg wagi brutto ładunku.

Na zakończenie pragnę podkreślić, co wynika z moich obserwacji, ubezpieczenie cargo jest jednym z ostatnich produktów ubezpieczeniowych, które w ostatnich kilkunastu latach nie dosięgła fala podwyżek składek. Stawki w dalszym ciągu wahają się od kilku dziesiątych do kilku promili sumy ubezpieczenia czyli wartości ładunku.

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem szczegółowej kwotacji zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią przez stronę https://sdbroker.eu/kontakt.html