PODSZUKOWANIA TERMOWIZYJNE

Regularne pōmiary termowizyjne to jedyn z wymogōw stawianych ôd Ubezpieczycieli.

Coby wyjś naprzeciw ôczekowaniōm naszych Klijyntōw, przidali my do ôferty podszukowania ryalizowane ze pōmocōm szpecjalistycznyj kamery. Naszo usuga niy ino przizwoli Im warcij i wygodliwij załatwić formalności, ale tyż dowo nowe światło na kwestyje bezpieczyństwa.

#01
NA CZYM POLYGAJŌM TERMOWIZYJNE PODSZUKOWANIA?

Mowa ô bezinwazyjnyj metodzie diagnozowanio stanu elektrycznyj instalacyje jak tyż sprzyntu industryjalnego. Takymu podszukowaniu podlygajōm m.in. szranki zasiylajōnco-sterownicze, rozdzielnie elektryczne głowne i ôddziałowe, kastliki elektryczne i zicherōngowe, sztele transformatorowe, glajzokable, motory, a tyż masziny elektryczne i elektrōmechaniczne.

 

Posiadōmy moderno termowizyjno kamera marki FLIR, co społnio rygorystyczno niymiecko norma VdS V28569. Tyn zaawansowany sprzynt je ôbsugowany bez ôsoby, co sie legitymujōm Miyndzynorodowym Certyfikatym z Termowizyje ITC Level 1, zgodliwym z ISO 18436, wydanym ôd ITC we Szwecyji. Dziynki tymu sōm my w sztańdzie zawczasu wykryć niywidzialne gołym ôkym place, kaj dochodzi do za srogigo przegrzywanio sie przewodōw abo tajli ôd maszin.

 

Chocioż nasze Kliynty zwykle decydujōm sie na termowizyjne podszukowania, by społnić wymogi ôd Ubezpieczyciela, to tako usuga rekōmyndujymy tyż ôsobōm, co chcōm zadbać ô bezpieczyństwo. Dobrze pamiyntać tyż ô tym, iże:

● Podszukowanie przizwolo zapobiyc powożnym awaryjōm tak samyj instalacyje, jak i maszin, co w kōnsekwyncyji winno wpłynōńć na wydużynie jejich żywotności.

● Do posiedzicieli fiyrm awaryje elektrycznych maszin czynsto ôznaczajōm kōnieczność strzimanio produkcyje, co gyneruje sroge straty. Systymatyczne podszukowania termowizyjne, przizwolajōm uniknōńć takigo scynariusza.

● Wybadowanie instalacyje jak tyż maszin to ważny pōnkt przeciwôgniowyj prewyncyje. Noleży mieć świadōmość, iże zwarcie elektrycznyj instalacyje je prziczynōm co piōntego ôgnia!

Zaufali nōm