Broker ubezpieczeniowy „na dobre i na złe”

Obsługa brokerska jaką wykonuje Śląski Dom Brokerski obejmuje nie tylko wszystkie działania związane z wdrożeniem autorskich programów ubezpieczeniowych ale również nieodpłatne usługi dodane. Jednym z ważniejszych bonusów jest pomoc w postaci stworzonej procedury likwidacji szkód, która ma na celu przedstawienie jasnych reguł postępowania w przypadku wystąpienia szkody od momentu zgłoszenia szkody do ostatecznej decyzji Ubezpieczyciela. 


Udział ŚDB w procesie likwidacji szkody obejmuje:
1. Przyjęcie zgłoszenia szkody:
a. weryfikacja zgłoszenia pod kątem ubezpieczenia,
b. rejestracja szkody z podziałem na ryzyka w bazie szkód,
c. przekazanie zgłoszenia Ubezpieczycielowi,
d. ustalenie terminu wizji lokalnej likwidatora na miejscu szkody, jeżeli zaistnieje konieczność jej przeprowadzenia.
2. Kompletowanie dokumentacji szkodowej, przesyłanej przez Klienta.
3. Sprawdzenie zasadności wymaganej przez Ubezpieczyciela dokumentacji.
4. Nadzór nad procesem likwidacji:
a. kontrola przesyłanej dokumentacji
b. weryfikacja poprawności wyliczenia szkody,
c. weryfikacja obowiązujących udziałów własnych i limitów,
d. weryfikacja kompletności przysłanej dokumentacji,
e. bieżący kontakt i korespondencja z poszkodowaną jednostką w sprawie postępów likwidacji szkody,
f. stały kontakt z Ubezpieczycielem; kontrolowanie terminów
g. kontakt z likwidatorem zewnętrznym zaangażowanym przez Ubezpieczyciela,
h. weryfikacja decyzji Ubezpieczyciela.
5. Uzupełnianie prowadzonej ewidencji szkód o napływające informacje.
6. Pomoc w przygotowaniu odwołania od decyzji odmownej przyznania odszkodowania oraz uczestniczenie w negocjacjach z Ubezpieczycielem.
7. Przygotowywanie raportów dotyczących szkodowości w określonych przez Klienta formach i terminach.
8. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń dla pracowników na temat obowiązujących procedur likwidacji szkód.

Zainteresowanych szczegółami naszej obsługi brokerskiej zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią przez stronę sdbroker.eu/kontakt